Yara SPEED 18-8-8 +Ca+S

Yara SPEED е комплексен гранулиран минерален тор за ефективно хранене на земеделските култури. 

Yara SPEED съдържа пет важни хранителни елемента – азот, фосфор, калий, калций и сяра. 

Yara SPEED е изработен от качествени суровини, които гарантират безопасното му и ефективно приложение при земеделските култури. Петте незаменими хранителни вещества в Yara SPEED са разпределени изключително равномерно в гранулите, това ни дава сигурност, че ще дадем на всички растения в посева качествено и изравнено хранене. 

Оптималното азотно хранене на растенията е необходимо и критично, за постигане на високи добиви от земеделските култури.  Азота в Yara SPEED е в две форми амониева и нитратна, това осигурява на растенията по-добро стартиране и по-ефективно хранене на земеделските култури с азот. Синергизма между азота и сярата в Yara SPEED, води до по-добро усвояване и на двата важни хранителни елемента. Комбинацията на двата хранителни елемента азот и сяра намалява загубите на азот от измиване и излитане на амоняк. 

Yara SPEED е изработен по такъв начин, че се намаляват загубите на азот. Азота е хранителният елемент, на който растенията реагират най-силно. При недостиг на азот се ограничава растежа и добива пада значително. Съобразеното азотно торене е много важно за образуването на повече продуктивни братя при пшеницата. Пшеницата изхранва повече класове, с по-едро и по-качествено зърно. Азота е важен за съдържанието на протеини и скорбяла в зърното. Двата показателя – количество и качество на протеина, се влияят силно от съдържанието на азот и сяра в растението, през различните периоди на неговото развитие. Слънчогледа предпочита комплексно азотно торене, с двете форми на амониевият и нитратният азот. За слънчогледа сярата е четвъртият по важност хранителен елемент, след азота, фосфора и калият. Азота е необходим за постигане на високи добиви от царевица. Азота е незаменим за развитието на листата и за растежа на царевицата. Съобразеното азотно торене на царевицата, води до образуването на повече, по-едри кочани с по-качествено и изхранено зърно. Оптималното азотно хранене, увеличава съдържанието на етерично масло в цветовете и в семената на етерично-маслените и медицинските растения. Азота повишава броят и размерът на плодовете при зеленчуците и овощните култури. Азота участва в изграждането на хлорофила, аминокиселините и протеините. Азота е компонент на АТФ и ДНК. Сярата е много важна за развитието на растенията и за съдържанието на протеини и масла в тях. Сярата е необходима за усвояването на  азота, за синтезирането на аминокиселини, пептиди и протеини. Сярата е важна за фотосинтезата и за устойчивостта на ниски температури.

Сярата е необходима за синтеза на витамини в растенията. Фосфорът е важен хранителен елемент за растенията, необходим за физиологичните процеси изискващи енергия. Доброто хранене с фосфор води до по-бързо и дружно поникване на растенията, до развиване на по-мощна коренова система, до образуване на повече и по-качествени цветове, от които се образуват  повече и по-качествени зърна, семена и плодове. Калият е определящ фактор за качествено развитие на земеделските култури и за качеството на продукцията. Калият стимулира бързото развитие на земеделските култури. Калият благоприятства нормалното узряване на земеделската продукция. Калият подпомага растението за преодоляване на стресови периоди в развитието му. 

Yara SPEED подобрява вегетативният растеж, нарастването на семената, зърното и плодовете. Калцият в Yara SPEED е важен, както за здравословното състояние на растенията, така и за опазване качествата на почвата и на почвеното плодородие. 

Yara SPEED е подходящ за култури, с високи изисквания към храненето с азот, отглеждани на почви, които са добре запасени с калий. Качествените гранули на Yara SPEED, позволяват лесно, удобно, ефективно и безпроблемно приложение, както с най-модерната и прецизна техника, така и на ръка на по-малки площи. Фосфора е в ефективна комбинация от две форми – ортофосфати и p-extend.