YaraMila CROPCARE

YaraMila CROPCARE NPK 8-11-23 + 4.2 % MgO + 29.2 % SO3 + 0.05 % B + 0.05 % Cu + 0.25 % Mn Тор с високо съдържание на калий за запасяващо и стартиращо торене на овощни, лозя, картофи, зеленчуци и етерично-маслени култури. Съдържа азот, фосфор, калий, магнезий, сяра, бор, мед и манган. ЕО тор. Гранулиран тор за почвено приложение.

YaraMila CROPCARE е комплексен тор с високо съдържание на калий, подходящ за запасяващо и стартиращо торене на овощни, лозя, картофи, зеленчуци и етерично-маслени култури. Подобрява качеството и ускорява зреенето на земеделските култури. Подходящ за всички култури с високи изисквания към калий. YaraMila CROPCARE съдържа балансиран азот в нитратна и амониева форма. Нитратната форма се усвоява по-бързо от растенията, а амониевата има по-удължено действие. YaraMila CROPCARE съдържа фосфор за добър начален старт на земеделските култури. Фосфора подпомага растежа на корените и образуването на цветните пъпки. Калият стимулира общото развитие на растенията, важен е за развитието на корените, здравината на стъблото, образуването на повече, по-качествени и по-вкусни плодове, прави земеделските култури по-устойчиви на биотичен и абиотичен стрес (засушаване, преовлажняване, болести, неприятели, високи и ниски температури и др.). Фосфора и калият в торовете YaraMila са в ефективна и лесно усвоима форма. Фосфора е комбинация от две форми – ортофосфати и p-extend, тя осигурява на растенията хранене през цялата вегетация. YaraMila CROPCARE съдържа магнезий. Магнезият е жизненоважен елемент за фотосинтезата, за образуването на хлорофила, за усвояването на фосфора, за растежа на корените и за развитието на растенията. Сярата е важна за усвояването на азота, за синтеза на аминокиселини, протеини, мазнини и витамини. YaraMila CROPCARE не съдържа хлор. Подходящ е за растения, които са чувствителни на хлор и засоляване. Оптималното развитие на растенията изисква наличието на важните за него микроелементи. YaraMila CROPCARE съдържа бор, мед и манган. Торовете YaraMila имат качествени и изравнени гранули. Подходящи са за приложение с модерна техника и на ръка. Те ни дават възможност за равномерно разпределение върху площта, с минимален разход на време, работна ръка и ресурси.

Съдържание:

Азот – 8 % (5.4 % амониев азот и 2.6 % нитратен азот)

Фосфор – 11 % Р2О5

Калий – 23 % – К2О

Магнезий – 4.2 % MgO

Сяра – 29.2 % SO3

Бор – 0.05 % B

Мед – 0.05 % Cu

Манган – 0.25 % Mn

*Препоръчителни норми на торене:

Картофи – 40-80 кг/дка

Зеленчуци – 40-80 кг/дка

Овощни – 40-100 кг/дка

Етерично-маслени култури – 20-50 кг/дка

Цветя – 20-50 кг/дка

*Това са препоръчителни норми на торене, за конкретни съобразени с вашите условия, се свържете с нашите специалисти. Най-добре е, нормите на торене, да се определят съобразено с почвените и листните анализи, сортовите особености и технологията на отглеждане.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Suomi Oy.